do pokladne celkom: 0,00 €
  pon - pt. 10:30-16

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov obchodu Zenwire.sk
https://zenwire.sk
(„Obchod“)

VÁŽENÝ POUŽÍVATEĽ!

Záleží nám na vašom súkromí a chceme, aby ste sa pri využívaní našich služieb cítili pohodlne. Preto Vám nižšie uvádzame najdôležitejšie informácie o pravidlách spracovania Vašich osobných údajov a cookies, ktoré náš Obchod používa. Tieto informácie boli pripravené s ohľadom na GDPR, teda všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PAWEŁ KOŚMIDER, podnikateľ podnikajúci pod názvom PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti vedeného ministrom príslušným pre ekonomiku a vedenie Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, NIP 9721296053, číslo REGON 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań.

Ak nás chcete kontaktovať ohľadom spracúvania vašich osobných údajov nami, napíšte nám na e-mailovú adresu bok@zenwire.eu.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovať:

 • prístup k vašim osobným údajom vrátane získania kópie vašich údajov (článok 15 GDPR alebo prípadne článok 13 ods. 1 písm. f) GDPR),
 • opraviť ich (článok 16 GDPR),
 • vymazanie (článok 17 GDPR),
 • obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR),
 • prenos údajov inému správcovi (čl. 20 GDPR).

A tiež zákon:

 • kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov:
  • z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie – v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR (t. j. o našich oprávnených záujmoch), vrátane profilovania (článok 21 ods. 1 GDPR);
  • ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom (čl. 21 ods. 2 GDPR).

Ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás. Proti nášmu používaniu súborov cookie (o ktorých sa dočítate nižšie) môžete namietať, a to najmä použitím vhodného nastavenia prehliadača.

Ak sa rozhodnete, že vaše údaje sú spracúvané nezákonne, môžete podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

OSOBNÉ ÚDAJE A SÚKROMIE

Nižšie nájdete podrobné informácie o spracovaní vašich údajov v závislosti od akcií, ktoré vykonáte.

1. Zadanie objednávky v Obchode - časť 1

Za akým účelom?
splnenie Vašej objednávky
Na základe čoho?
kúpna zmluva (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) zákonná povinnosť súvisiaca s účtovníctvom, ktorá nás zaväzuje spracúvať vaše osobné údaje (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Ako dlho?
po dobu trvania vyššie uvedenej dohody do skončenia našej zákonnej povinnosti súvisiacej s účtovníctvom
okrem toho budú vaše údaje spracované do uplynutia doby, v ktorej je možné uplatniť nároky – vami alebo nami
(viac informácií k tejto téme nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudete môcť zadať objednávku

2. Zadanie objednávky v Obchode - časť. 2

Za akým účelom?
prispôsobenie obchodu potrebám používateľov, ako aj zlepšenie kvality našich služieb vďaka názorom kupujúcich prostredníctvom webovej stránky prieskumu spokojnosti
Na základe čoho?
náš oprávnený záujem spracúvať vaše údaje za účelom vykonania prieskumu o vašej spokojnosti s našimi službami (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Ako dlho?
ak sa nevyjadríte – po dobu 21 dní od nákupu alebo do doby, kým posúdime vašu námietku proti spracovaniu; ak však vyjadríte svoj názor - kým nebude vymazaný alebo kým nezohľadníme vašu námietku proti spracovaniu*
okrem toho budú vaše údaje spracované do uplynutia doby, v ktorej je možné uplatniť nároky – vami alebo nami
(viac informácií k tejto téme nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
pri práci na jeho ďalšom rozvoji nebudeme brať do úvahy váš názor na náš Obchod
* podľa toho, čo platí v danom prípade a ktoré nastane skôr

3. Založenie účtu v obchode

Za akým účelom?
plnenie zmluvy o poskytovaní služieb vedenia účtu v Obchode
Na základe čoho?
zmluva o poskytovaní služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Ako dlho?
do vymazania účtu vami alebo nami na vašu žiadosť
okrem toho budú vaše údaje spracované do uplynutia doby, v ktorej je možné uplatniť nároky – vami alebo nami
(viac informácií k tejto téme nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudete si môcť vytvoriť účet a používať jeho funkcie, ako je prezeranie histórie objednávok alebo kontrola stavu objednávky

4. Kontaktujte nás (napr. ak chcete položiť otázku)

Za akým účelom?
vybavovanie vašich otázok alebo žiadostí
Na základe čoho?
zmluvy alebo úkonov vykonaných na vašu žiadosť, ktorých cieľom je jej uzavretie (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) – ak sa vaša otázka alebo oznámenie týka zmluvy, ktorej sme alebo môžeme byť zmluvnou stranou náš oprávnený záujem spracúvať vaše údaje za účelom komunikácie s vami (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) – ak vaša otázka alebo oznámenie nesúvisí so zmluvou
Ako dlho?
po dobu trvania zmluvy, ktorá nás zaväzuje, alebo - ak nedôjde k uzavretiu zmluvy - do konca reklamačnej doby - pozri poslednú tabuľku tejto časti* do uplynutia reklamačnej doby - viď posledná tabuľka tejto časti - alebo kým nezohľadníme Vašu námietku proti spracovaniu*
okrem toho budú vaše údaje spracované do uplynutia doby, v ktorej je možné uplatniť nároky – vami alebo nami
(viac informácií k tejto téme nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudeme môcť odpovedať na vašu otázku alebo požiadavku
* podľa toho, čo platí v danom prípade a ktoré nastane skôr

5. Nastavenia prehliadača alebo iná podobná akcia umožňujúca marketingové aktivity

Za akým účelom?
priamy marketing, spočívajúci v zobrazovaní personalizovaných reklám
(viac sa o tom dočítate v sekciách „Profilovanie“ a „Cookies“ v Zásadách ochrany osobných údajov).
Na základe čoho?
náš oprávnený záujem spracúvať údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Ako dlho?
kým nevyprší ich platnosť alebo kým nevymažete súbory cookie používané na marketingové účely*
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudete dostávať návrhy produktov alebo služieb, ktoré by vás mohli zaujímať
* podľa toho, čo platí v danom prípade a ktoré nastane skôr

6. Nastavenia prehliadača alebo iná podobná akcia umožňujúca analytické činnosti

Za akým účelom?
analýza toho, ako používate a navigujete webovú stránku Obchodu, aby ste ju prispôsobili potrebám a správaniu Používateľov
(viac o tejto téme nájdete v sekciách „Analytické aktivity“ a „Cookies“ v Zásadách ochrany osobných údajov)
Na základe čoho?
náš oprávnený záujem spracúvať údaje na vyššie uvedený účel (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Ako dlho?
kým nevyprší ich platnosť alebo kým nevymažete súbory cookie používané na analytické účely*
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudeme pri práci na jeho vývoji brať do úvahy vaše preferencie týkajúce sa používania Obchodu
* podľa toho, čo platí v danom prípade a ktoré nastane skôr

7. Váš súhlas s prijímaním marketingového obsahu od nás (napr. informácie o špeciálnych ponukách)

Za akým účelom?
zasielanie marketingových informácií, najmä akčných ponúk
Na základe čoho?
Váš súhlas s našimi marketingovými aktivitami (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Ako dlho?
kým svoj súhlas neodvoláte – nezabudnite, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Spracovanie údajov až do odvolania súhlasu zostáva zákonné.
okrem toho budú vaše údaje spracované do uplynutia doby, v ktorej je možné uplatniť nároky – vami alebo nami
(viac informácií k tejto téme nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudete dostávať naše marketingové materiály vrátane informácií o našich špeciálnych ponukách

8. Odber newslettera

Za akým účelom?
zasielanie newslettera
Na základe čoho?
zmluva o poskytovaní služby newsletteru (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Ako dlho?
kým sa neodhlásite z odberu noviniek
okrem toho budú vaše údaje spracované do uplynutia doby, v ktorej je možné uplatniť nároky – vami alebo nami
(viac informácií k tejto téme nájdete v poslednej tabuľke tejto časti)
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
nebudete môcť dostávať informácie o obchode a našich službách

9. Prijatie opatrení alebo opomenutí, ktoré môžu viesť k nárokom súvisiacim s Obchodom alebo našimi službami

Za akým účelom?
určenie, prešetrenie alebo obhajoba akýchkoľvek nárokov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou alebo poskytovanými službami
Na základe čoho?
náš oprávnený záujem spracúvať osobné údaje na účel uvedený vyššie (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Ako dlho?
do uplynutia premlčacej doby na nároky alebo kým nezohľadníme vašu námietku proti spracovaniu*
Čo sa stane, ak neposkytnete údaje?
neschopnosť uplatniť, uplatniť alebo obhájiť nároky
* podľa toho, čo platí v danom prípade a ktoré nastane skôr

ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV

Ak sa rozhodnete zverejniť komentár, jeho obsah a váš podpis budú viditeľné pre ostatných používateľov Obchodu.

Vašu e-mailovú adresu nezverejňujeme iným používateľom, pokiaľ tak neurobíte sami.

PROFILOVANIE

V rámci Obchodu vykonávame profilovanie – k tomu dôjde vo vzťahu k vám, ak takéto aktivity povolíte. Toto profilovanie spočíva v automatickom hodnotení, o aké produkty alebo služby by ste mohli mať záujem, pomocou informácií o vami zobrazovanom obsahu. Vďaka tomu budú reklamy na produkty alebo služby zobrazované v rámci online služieb, ktoré využívate, viac prispôsobené vám a vašim potrebám.

Profilovanie, ktoré vykonávame, nemá za následok prijímanie rozhodnutí, ktoré majú na vás právne účinky alebo sa vás dotýkajú podobne významným spôsobom.

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Obchodu vykonávame analytické aktivity zamerané na zvýšenie jeho intuitívnosti a prístupnosti – stane sa tak vo vzťahu k vám, ak takéto aktivity povolíte. V rámci analýzy budeme brať do úvahy spôsob, akým sa pohybujete v obchode – napríklad koľko času strávite na danej podstránke alebo na ktoré miesta v obchode klikáte. Vďaka tomu vieme prispôsobiť rozloženie a vzhľad Obchodu a obsahu v ňom zverejňovaného potrebám Užívateľov.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov používame organizačné a technické opatrenia v súlade s platnou legislatívou, vrátane šifrovania pripojenia pomocou SSL certifikátu.

COOKIES

Náš obchod, rovnako ako väčšina webových stránok, používa takzvané cookies. súbory cookie (cookies). Tieto súbory:

 • sú uložené v pamäti vášho zariadenia (počítača, telefónu atď.);
 • nezmenia nastavenia vášho zariadenia.

V tomto obchode sa súbory cookie používajú na nasledujúce účely:

 • štatistiky
 • marketing
 • poskytovanie funkcií obchodu

Ak sa chcete dozvedieť, ako spravovať súbory cookie, vrátane toho, ako ich vo svojom prehliadači zakázať, môžete použiť súbor pomocníka prehliadača. Informácie o tejto téme si môžete prečítať stlačením klávesu F1 v prehliadači. Okrem toho na nasledujúcich podstránkach nájdete vhodné tipy v závislosti od prehliadača, ktorý používate:

Cookies nebudeme spracovávať dlhšie ako 14 dní od poslednej návštevy Obchodu.

Pomocou vhodných možností vášho prehliadača môžete kedykoľvek:

 • vymazať cookies,
 • zablokovať používanie cookies v budúcnosti.

V takýchto prípadoch ho už nebudeme spracovávať.

Viac informácií o cookies nájdete na Wikipédii .

EXTERNÉ SLUŽBY / PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Využívame služby tretích strán, ktoré nás podporujú pri prevádzke nášho podnikania. Spracúvaním vašich údajov ich poverujeme – tieto subjekty spracúvajú údaje len na základe našich zdokumentovaných pokynov.

Nižšie nájdete zoznam príjemcov vašich údajov:

AKCIA PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV PRENOS ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE
akúkoľvek akciu v súvislosti s Obchodom subjekt, ktorý nám poskytuje technickú/IT podporu Nie je tam priestor
osoby spolupracujúce s nami na základe občianskoprávnych zmlúv, ktoré podporujú naše prebiehajúce aktivity Nie je tam priestor
poskytovateľ predajného softvéru Nie je tam priestor
zotrvanie na webovej stránke Obchodu s nastaveniami, ktoré umožňujú marketingové aktivity subjekt poskytujúci marketingové služby Nie je tam priestor
zotrvanie na webovej stránke obchodu s nastaveniami, ktoré umožňujú analytické činnosti subjekt umožňujúci analytické činnosti na webovej stránke Nie je tam priestor
zadaním objednávky v Obchode poskytovateľa platieb Nie je tam priestor
subjekt, ktorý vám produkt doručí – pokiaľ ste si nezvolili možnosť osobného odberu Nie je tam priestor
dodávateľ softvéru, ktorý uľahčuje podnikanie (napr. účtovný softvér) Nie je tam priestor
dodávateľ štandardného kancelárskeho softvéru (vrátane e-mailových schránok) Nie je tam priestor
účtovná kancelária Nie je tam priestor
subjekt poskytujúci splátkový systém Nie je tam priestor
prihlásenie sa na odber noviniek alebo súhlas so zasielaním marketingových správ subjekt, ktorý zabezpečuje zasielanie newsletteru alebo marketingových správ Nie je tam priestor
pomocou online chatu dostupného v obchode subjekt poskytujúci online chat dostupný v Obchode Nie je tam priestor
vaše používanie služieb, ktoré nám v súvislosti s Obchodom poskytujú sociálne siete sociálne médiá Nie je tam priestor
účasť na prieskume spokojnosti s našimi službami alebo produktmi subjekty, ktoré umožňujú uverejňovanie názorov na Obchod alebo produkty a ich porovnávanie Nie je tam priestor
kontaktovať nás (napr. položiť otázku) dodávateľ štandardného kancelárskeho softvéru (vrátane e-mailových schránok) Nie je tam priestor

A okrem toho:

príslušné orgány verejnej moci v rozsahu, v akom sme povinní im údaje poskytnúť.

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl